..... Inici | Ràdio | Recerca

Rumor 1: “Ens estan envaint”

by 10:05 0 comentaris

L’Estratègia per Combatre Rumors i Estereotips sobre Diversitat Cultural ha detectat els 12 rumors que es repeteixen amb més freqüència i que afecten de manera transversal a tota la població estrangera. 
Us detallem a continuació aquests 12 rumors. Tots ells enllacen amb la seva pàgina de dades i reflexions antirumor extretes del “Manual per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural”:


Qui diu “els immigrants ens estan envaint” Potser no sap que:

Les arribades en pastera al 2010 es van reduir d’un 50%. L’any passat, a Canàries van atendre l’arribada de 196 persones front de les 2.246 que van atendre al 2009.

L’any 2009 es confirma un important canvi de tendència en l’evolució de la població estrangera a Barcelona. Després de 10 anys de creixements continuats en què la població estrangera ha passat de 74.019 en 2001 a 294.908 en 2009, el nombre de residents baixa substancialment.

Per segon any consecutiu la població estrangera a la ciutat de Barcelona ha disminuït. El nombre d’estrangers residents a 1 de gener de 2011 a Barcelona se situa en 278.320, el 17,3% dels residents de la ciutat. El nombre a 1 de gener de 2010 era de 284.632, amb un percentatge del 18,6% del total de residents de la ciutat

Es confirma la distribució gradual de la població estrangera entre tots els districtes de la ciutat a mesura que es van assentant a la ciutat. El districte amb més població és l’Eixample (45.777), seguit de Ciutat Vella (40.938), Sants-Montjuïc (34.776) i Sant Martí (34.781).

Tots els districtes perden residents estrangers, tot i que mantenen les xifres per sobre del 10%. Territorialment, les disminucions són especialment destacables a l’Eixample i Ciutat Vella. Aquest últim ha passat de tenir el 21% de tots els residents estrangers l’any 2001 al 12,5% el 2011.

Amb les dades actuals, els nacionals més nombrosos són els pakistanesos (22.342), seguits dels italians (22.002), els equatorians i els xinesos.

Segons les projeccions del Ministeri de Sanitat espanyol, el 2050, els majors de 65 anys seran 16,3 milions —amb un percentatge de la població (33,25%) que en tot el planeta només superarà el Japó. De fet, la immigració ajuda a rejovenir la població local. 

La població estrangera a Barcelona té una mitjana d’edat de 32 anys. Només el 2,1% del residents d’origen immigrant té més de 65 anys.

Maria Dantas

Developer