..... Inici | Ràdio | Recerca

La FIEC demana que el Govern convoqui el Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior per avaluar les retallades a la Catalunya Exterior

by 12:52 0 comentaris
La FIEC demana que el Govern convoqui el Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior per avaluar les retallades a la Catalunya Exterior

La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (www.fiecweb.cat) ha demanat avui que el Govern de Catalunya convoqui a la major brevetat possible el Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior per tal d'estudiar i avaluar les retallades pressupostàries que es preveu aplicar a la Catalunya Exterior.


No és certament cap secret per ningú, i segur que tampoc per a les 125
entitats i 410.000 persones aproximadament que formen les Comunitats
Catalanes de l'Exterior, que l'economia catalana afronta una situació
difícil i que s'obre un període en que els ajustaments pressupostaris
afectaran a molts sectors de la població, tant la resident a Catalunya
com la resident a l'exterior.

És en aquest context que les entitats que formen les Comunitats
Catalanes de l'Exterior han rebut una carta de la Secretaria d'Afers
Exteriors de la Generalitat de Catalunya en la que s'informa de la
necessitat que les entitats ajustin les seves previsions i
programacions corresponents a l'any 2011 dins d'una perspectiva d'una
possible reducció pressupostària i d'un endarreriment de la publicació
de les convocatòries d'ajuts. Al contrari del que han publicat alguns
mitjans de comunicació en cap moment es parla de 'supressió de les
ajudes als casals catalans' i encara menys com ha aparegut en algun
mitjà de comunicació de Madrid de què 'se suprimen las embajadas de
Carod' i d'altres bestieses similars.

Des de la FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) volem
precisar que des del pressupost de la Generalitat l'any 2010 es van
destinar a les Comunitats Catalanes de l'Exterior les següents
partides:

A) 1.881.900 euros corresponents a subvencions per a despeses
ordinàries - Convenis Plurianuals amb les comunitats catalanes de
l'exterior.

B) 306.000 euros corresponents a subvencions per a activitats socials
i culturals extraordinàries, ajuts socials i despeses de reforma i
rehabilitació de seus de comunitats catalanes de l'exterior

C) 115.000 euros per a beques per a estades a comunitats catalanes de
l'exterior (ACC) gestionades mitjançant l'AGAUR (Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca).

D) 112.743 euros per a joves membres de comunitats catalanes a
l'exterior (BCC) gestionades mitjançant l'AGAUR.
És a dir, un total de 2.415.643 euros l'any 2010. Una quantitat molt
limitada, que certament es va més que doblar durant la gestió de
l'anterior Govern respecte de la situació de 2004 per ajustar-la a la
realitat, però que encara és lluny del que seria realment necessari
per a consolidar la projecció exterior de Catalunya i la presència
catalana al món en tots els àmbits (universitari, acadèmic, cultural,
lingüístic, etc.) que es fa, desinteressadament, des de les Comunitats
Catalanes de l'Exterior.

Si a aquesta quantitat se li aplica la reducció mitjana d'un 20% que
sembla serà la norma en el pressupost del Departament de Presidència i
se suprimeixen, com anunciat, les ajudes extraordinàries i les beques,
l'estalvi pel pressupost públic serà potser de 910.123 euros, una
quantitat no massa significativa, però que tindrà, sens dubte, efectes
devastadors en l'activitat d'una gran part de les Comunitats Catalanes
de l'Exterior.

Cal tenir en compte que aquesta possible restricció pressupostària des
de la Generalitat s'afegirà la que ja ha fet l'Estat espanyol que, en
els pressupostos generals de l'Estat per a 2011, ha reduït les
dotacions destinades a l'atenció als espanyols residents a l'exterior
de 139 milions d'euros l'any 2010 a 119 l'any 2011, és a dir una
reducció del 14,3%, en programes dels que moltes entitats catalanes i
catalans individualment se'n beneficien en àmbits com protecció
social, dependència, joves, suport associatiu, etc.

Com a conseqüència d'aquesta reducció ja portada a terme per l'Estat,
altres comunitats autònomes han reaccionat de forma molt variada en el
que es refereix a la reducció del suport a les seves comunitats
exteriors. Tres exemples:

1) La Generalitat Valenciana gestionarà un total de 628.440 euros
l'any 2011 per a impulsar la relació amb les comunitats valencianes de
l'exterior. L'import suposa un 2% menys que a 2010, una reducció de
13.720 euros.

2) En el cas d'Euskadi els fons destinats a les seves comunitats
exteriors no només no baixen el 2011 sinó que creix en un 19,6%
l'aportació a la Dirección para los Ciudadanos y las Colectividades
Vascas en el Exterior, que arriba a 3,2 milions (que inclou una
partida específica de 500.000 euros pel V Congreso Mundial de
Colectividades Vascas que se celebrarà a Euskadi la tardor de 2011).

3) Els pressupostos de la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta
de Galicia per l'any 2011 es redueixen en un 32%, sis milions d'euros,
al passar de 18,7 milions a 12,7. Cal, però, precisar que bona part de
la reducció ve de la supressió d'alguns organismes autònoms com la
Fundación Galicia Emigración i la Fundación Galicia Saúde.

Tal i com estableix el marc de relacions amb les Comunitats Catalanes
de l'Exterior fixat per la Llei 18/1996 del Parlament de Catalunya
sobre relacions amb les Comunitats Catalanes de l'Exterior, la
Generalitat ha d'informar al Consell de les Comunitats Catalanes de
l'Exterior (format per representants de l'administració, dels grups
parlamentaris i onze representants de les Comunitats Catalanes de
l'Exterior) respecte del  seu Pla de Treball per l'any corresponent.
Aquest Consell no es va reunir l'any 2010 atès el calendari electoral
i sembla difícil que ho pugui fer de forma immediata ja que s'han de
renovar els representants de l'administració i dels grups
parlamentaris.

Esperem, però, que com la Secretaria d'Afers Exteriors ha proposat, la
Generalitat es reunirà amb els representants de les Comunitats
Catalanes de l'Exterior membres d'aquest Consell en les properes
setmanes per a presentar els seus plans pressupostaris 2011. Des de la
Federació Internacional d'Entitats Catalanes donem ple suport a totes
les gestions des del Consell en defensa d'un tracte pressupostari just
i equilibrat per a les Comunitats Catalanes de l'Exterior en un afer
de la màxima importància per el futur de la presència catalana al món.
La FIEC recorda, finalment, que les aportacions dels catalans de
l'exterior a l'economia de Catalunya en termes de 'remeses
d'emigrants' en la balança de pagaments i posició d'inversió
internacional espanyola va ser, segons l'estimació de la FIEC sobre la
base de les dades del Banc d'Espanya, de 505,6 milions d'euros l'any
2008.

redacció

Developer