..... Inici | Ràdio | Recerca

El Pla integral del poble gitano a Catalunya | 2017-2020

by 11:23 0 comentaris
El Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020 és la continuïtat del tercer Pla, que comprenia el període 2014-2016. Aquest Pla pretén, d'una banda, mantenir i intensificar els aspectes positius del Pla anterior i, de l'altra, millorar els aspectes que ens han de permetre assolir millors resultats quant a la participació, l'eficiència i l'impacte social de les nostres polítiques.

L'eix vertebrador del 4t Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020 es basa en cinc elements principals:

1) El desenvolupament de mesures i accions que estiguin directament destinades a millorar la situació social del poble gitano.

2) La contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques públiques adreçades al poble gitano, per tal de respectar i millorar les línies d'acció política adreçades a la inclusió social del poble gitano.

3) La consonància amb els resultats de les recerques de més impacte, així com altres experiències d'èxit que estan contribuint a la millora de la situació del poble gitano.

4) La implicació de la població gitana en tot el procés d'elaboració del Pla, així com durant el seu procés de seguiment i avaluació.

5) La col·laboració i diàleg permanent amb les autoritats nacionals, regionals i locals de Catalunya.

El IV Pla integral del poble gitano a Catalunya és una eina realista, eficaç, eficient, orientat a resultats i elaborat, implementat i avaluat mitjançant processos participatius i transparents que afavoreixen el diàleg intercultural.

Els objectius generals d'aquest quart Pla integral continuen l'enfocament del Pla anterior, però representen un pas més, ja que es basa en actuacions avalades per la comunitat científica internacional per l'impacte social que generen en els àmbits d'educació, treball, salut i habitatge, principalment. Igual com va passar amb anteriors plans, aquests objectius sorgeixen tant de les veus del poble gitano de Catalunya com de les recomanacions polítiques i científiques.

En aquest sentit, el Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020 es torna a plantejar quatre objectius generals bàsics, que són:

1) Definir polítiques d'actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya, partint de recomanacions i evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió de les minories ètniques en general, i/o del poble gitano en particular.

2) Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d'èxit en tots els àmbits d'actuació del Pla: educació, treball, habitatge, salut, cultura, dona, joventut, participació social, interior, justícia, mitjans de comunicació i ens locals.

3) Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya en risc d'exclusió social amb la societat de la qual formen part.

4) Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

Més informació


#racisme #interculturalitat #dretshumans #dretsdelspobles #solidaritat #interreligiositat #barcelona #catalunya #catala #gitanos 

redacció

Developer