..... Inici | Ràdio | Recerca

Teixint cultures

by 14:51 0 comentaris

Escriure contes en dues llengües

El projecte Teixint Cultures és un programa de recerca-acció comunitari, que es desenvolupa des de la Biblioteca Infantil de Salt amb mares immigrades i els seus fills i filles. Té per objectiu recopilar contes i narracions orals de les cultures d'origen amb més presència a la ciutat per elaborar contes bilingües que puguin utilitzar-se com a material educatiu a les escoles i com a material de consulta a les biblioteques públiques.

 

Llengües: Àrab, Català, Mandinga

Zona geográfica: Salt

Destinataris principals: Mares d'origen estranger amb fills menors de tres anys.  Famílies de Salt. Infants fills de la immigració. Escoles i entitats educatives adreçades a públic infantil. Associacions de pares d'alumnes.

Institucions implicades: Teixint Cultures és una iniciativa de l'Associació GRAMC en col·laboració amb el Grup de recerca Cultura i Educació de la Universitat de Girona i la Biblioteca Pública Infantil d'en Massagran de Salt.

Marc sociolingüístic: El projecte es duu a terme a la localitat de Salt (Girona) on gairebé el 45% de la població és d'origen immigrada i on la presència social de la llengua catalana en l'àmbit públic i en el de les relacions socials és força limitada.

Punt de partida: Totes les famílies tenen recursos lingüístics i culturals que poden aprofitar-se per a l'aprenentatge de la llengua i cultura catalanes, per fomentar unes actituds positives vers la societat d'acollida, i també per establir ponts de relació entre les pràctiques d'alfabetització que es donen a la família i a l'escola.

Les mares d'origen africà sovint han estat estigmatizades sota l'etiqueta de «dones pobres, analfabetes i molt tradicionals». El projecte vol ajudar a trencar estereotips i posar de manifest els recursos multilingües que tenen les persones immigrades, i com aquests poden ser un recurs per facilitar l'aprenentatge del català dels seus fills, i també com enriquiment del patrimoni cultural i lingüístic de Catalunya, ja que aquestes famílies tenen moltes històries, llegendes i contes a explicar-nos. El benefici és triple:

- s'aprèn el català de manera funcional i comunicativa i així s'afavoreix la participació social de les persones immigrades a la societat d'acollida,

- es fa present i es valora la riquesa cultural i lingüística de les persones estrangeres a la societat catalana,

- ajuda les famílies a mantenir vincles amb la seva cultura d'origen i a mantenir la transmissió intergeneracional de les seves llengües maternes.

Descripció del projecte: El programa consisteix en recuperar contes de tradició oral de països africans (Senegal, Gàmbia, Marroc i Algèria) i traduïr-los al català amb l'ajuda de voluntaris de la comunitat, per tal d'elaborar llibres de contes bilingües que es puguin utilitzar com a recurs educatiu des de les escoles, instituts, centres de formació d'adults i biblioteques públiques.

S'organitza una sessió setmanal de dues hores a la Biblioteca Massagran de Salt amb el grup de mares de diferents procedències culturals i lingüístiques -i els seus fills menors de 3 anys-; les dones expliquen contes, llegendes o històries rellevants de la seva infància en la seva llengua d'origen; després de diverses sessions de treball conjunta amb voluntaris que coneixen bé el català, s'elaboren els contes bilingües i les mateixes participants els editen en suport digital.

Conclusions: Teixint Cultures té com a objectiu central desenvolupar al uníson les habilitats lingüístiques de les persones immigrades, tant en català com en la seva llengua d'origen, per tal que la llengua no es converteixi en un element d'exclusió social.

A partir de la recuperació de contes de tradició oral dels seus països, i de l'elaboració de contes infantils bilingües, les persones participants en el projecte han aconseguit:

- millorar el seu coneixement oral i escrit del català (i continuar desenvolupant habilitats en la seva llengua familiar);

- millorar la seva seguretat en relació al seu rol com a educadores (p.ex. incorporant més estones de lectura de contes a la llar, ajudant als seus fills amb els deures escolars, assistint a la biblioteca pública...);

- augmentar la seva autoestima i la relació amb altres persones d'orígens diferents (ja que el projecte es fonamenta sobre l'ajuda mútua i l'intercanvi de recursos);

- desenvolupar habilitats informacionals (ja que són elles mateixes les que editen el llibre a l'ordinador); etc.

Els beneficis són majoritàriament dos: d'una banda s'aprèn de forma funcional la llengua i cultura catalanes per afavorir la participació social de les persones immigrades al país de recepció, i de l'altra, es fa present i es valora la riquesa cultural i lingüística de les persones estrangeres a la societat (i a elles se les ajuda a mantenir vincles amb la seva cultura d'origen i mantenir la transmissió intergeneracional amb els fills/es).

L'activitat a més de donar resposta als objectius ja esmentats ajuda a crear xarxa social dins la comunitat, trenca estereotips i ofereix la possibilitat de conèixer de prop models culturals molt diferents que sovint són desconeguts tant per a les persones nascudes al municipi com per a les persones d'origen estranger.

S'han elaborat i editat (en els dos formats) 15 contes bilingües: Teixint cultures: contes africans per a petits i grans. S'ha fet la presentació pública als mitjans de comunicació i als centres educatius.

Consideracions: És un programa basat en les experiències anomenades Dual Language, molt conegudes al Canadà i a nombrosos països anglosaxons, que busquen la recuperació de la tradició oral de les famílies immigrades. Aquestes experiències es recolzen sobre la idea que l'aprenentatge formal d'una nova llengua (generalment es parla de segones llengües, L2) es fa a través de la matriu de la primera llengua (L1). És a dir, que l'aprenentatge del català per part de les persones immigrades depèn, en bona mesura, de la seva capacitat de transferir habilitats lingüístiques ja desenvolupades des de la seva llengua materna al català, i viceversa.

La influència entre la L1 i la L2 apareix en nombrosos fenòmens com, per exemple els préstecs entre llengües, les interferències, les omissions, les transferències positives i negatives o les fossilitzacions. Des d'aquesta perspectiva, un dels problemes tant de l'alumnat estranger com de les seves famílies consisteix en les dificultats que tenen per poder emprar les habilitats lingüístiques desenvolupades des de la seva llengua per aprendre el català. Aquestes dificultats són més paleses entre l'alumnat africà i asiàtic i les seves famílies.

 

Altres bones pràctiques relacionades

20 contes comptats. El món en un munt de contes
'Un mes, un conte'
Contes tradicionals en català
Dos contes, dos pobles i una sola Europa
Explica'm un conte
Llegim junts

 

Més informació

 

redacció

Developer