..... Inici | Ràdio | Recerca

Directori de Grups de Recerca Intercultural

by 12:06 0 comentaris
1. Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)
El Grup de Recerca en Educació Intercultural -GREDI- va sorgir l'any 1992 en la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona amb el tema central d'Educació intercultural com a eix vertebrador dels nostres treballs. En el transcurs d'aquests anys, els resultats de les nostres recerques així com la pròpia evolució conceptual de l'educació intercultural, ens han portat a aprofundir en temàtiques que han anat evolucionant, sent en l'actualitat prioritàries les següents línies de recerca: Interculturalitat i cohesió social, Participació, Gènere i Metodologies i epistemologies per a la recerca transformadora.
El Grupo de Investigación en Educación Intercultural -GREDI- surgió en el año 1992 en la Facultad de Pedagogia de la Universitat de Barcelona con el tema central de Educación intercultural como eje vertebrador de nuestros trabajos. En el transcurso de estos años, los resultados de nuestras investigaciones así como la propia evolución conceptual de la educación intercultural, nos han llevado a profundizar en temáticas que han ido evolucionando, siendo en la actualidad prioritarias las siguientes líneas de investigación: Interculturalidad y cohesión social, Participación, Género y Metodologías y epistemologías para la investigación transformadora.2. Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània
Formada per acord entre l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura i la Universitat Rovira i Virgili té la finalitat de fomentar un sistema integrat d'activitats de recerca, formació, informació i documentació en el camp del diàleg intercultural i interreligiós del Mediterrani.

És alhora, un instrument per a facilitar la col·laboració i la cooperació acadèmica internacional en l'àmbit de la recerca científica. A més, estimula la comunicació amb la societat civil, amb instruments com les tecnologies de la informació i de la comunicació, recursos audiovisuals (en particular cinematografia documental) i altres mitjans que pretenen afavorir el diàleg i la construcció de la pau.

Formada por acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universitat Rovira i Virgili tiene la finalidad de fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, información y documentación en el campo del diálogo intercultural y interreligioso del Mediterráneo.

Es a la vez, un instrumento para facilitar la colaboración y la cooperación académica internacional en el ámbito de la investigación científica. Además, estimula la comunicación con la sociedad civil, con instrumentos como las tecnologías de la información y de la comunicación, recursos audiovisuales (en particular cinematografía documental) y otros medios que pretenden favorecer el diálogo y la construcción de la paz.

Más información3. Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM-UPF)GRITIM-UPF és un Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració del departament de ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ​​Catalunya. Està compost per investigadors de diferents disciplines, que estan interessats ​​en aspectes d'innovació i gestió dels processos de canvi que sorgeixen de la mobilitat humana i la immigració. Els principals objectius del grup són promoure la recerca teòrica i aplicada relacionada amb les agendes polítiques i socials i, en particular, contribuir a la definició d'un enfocament europeu.
GRITIM-UPF es un Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración del departamento de ciencias políticas y sociales de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ​​Cataluña. Está compuesto por investigadores de diferentes disciplinas, que están interesados ​​en aspectos de innovación y gestión de los procesos de cambio que surgen de la movilidad humana y la inmigración. Los principales objetivos del grupo son promover la investigación teórica y aplicada relacionada con las agendas políticas y sociales y, en particular, contribuir a la definición de un enfoque europeo.

Más información4. Identitat i Diàleg Intercultural (IDI)El grup de recerca en Identitat i Diàleg Intercultural (IDI) centra el seu estudi en la recerca d'estratègies pràctiques de diàleg intercultural i interreligiós; forma a formadors en el diàleg interreligiós; i elabora materials pedagògics sobre la dimensió interreligiosa de la nostra societat. 

Línies de recerca:
  • Recerca d' estratègies pràctiques de diàleg intercultural i interreligiós.
  • Formació de formadors en el diàleg interreligiós.
  • Elaboració de materials pedagògics sobre la dimensió interreligiosa de la nostra societat.
El grupo de investigación en Identidad y Diálogo Intercultural (IDI) centra su estudio en la investigación de estrategias prácticas de diálogo intercultural e interreligioso; forma a formadores en el diálogo interreligioso; y elabora materiales pedagógicos sobre la dimensión interreligiosa de nuestra sociedad.

Líneas de investigación:
  • Investigación de estrategias prácticas de diálogo intercultural e interreligioso.
  • Formación de formadores en el diálogo interreligioso.
  • Elaboración de materiales pedagógicos sobre la dimensión interreligiosa de nuestra sociedad.

TRTRT

Developer