..... Inici | Ràdio | Recerca

Perfil de les persones aturades a Catalunya

by 16:56 0 comentaris

El Departament d'Empresa i Ocupació presenta la primera "Diagnosi del mercat de treball a Catalunya"

Perfil de les persones aturades a Catalunya.

Per elaborar el perfil de les persones en atur a Catalunya, s’han emprat les dades d’atur registrat al Servei d’Ocupació de Catalunya. El 2010 va finalitzar amb 562.673 persones en atur registrades a les oficines de treball.

El 52,7% eren homes i el 47,3% eren dones. Des de l’octubre de 2008, el nombre d’homes aturats supera el de dones, quan tradicionalment era el revés, fet que posa de manifest el major impacte de la crisi en els homes.

Per edats, el grup majoritari d’aturats corresponia a persones de 30 a 44 anys (42,4%), seguit dels de 45 i més anys (38%), i de la població jove (19,3%).

Quan a la durada de la demandes, el col·lectiu més nombrós era el dels aturats que fa menys de 6 mesos que es van inscriure ( 46%). Les persones que porten entre 6 mesos i un any suposen un 18%, i al voltant dels 36% porten més d’un any a l’atur.

Pel que fa al temps de la demanda, els aturats inscrits fa més d’un any van ser els únics que van augmentar el 2010 (+29,6%).

Pel que fa al nivell de formació de les persones en atur, el 62% tenia un grau d’educació general, ja sigui educació secundària obligatòria o de batxillerat. Prop d’un 10% havia finalitzat els estudis primaris; un 8% havia fet programes de formació professional, i un 7% havia completat estudis universitaris.

Atenent al nivell formatiu, l’atur va augmentar el 2010 entre els grups de menys qualificació: sense estudis (+20%); estudis primaris incomplets (+6%). En canvi, baixen les categories de programes de formació professional (-2%); i tècnics professionals superiors (-2%).

Segons la nacionalitat, l’atur estranger resident a Catalunya suposava el 23,3% del total de persones en atur. Els estrangers d’origen extracomunitari eren la majoria (104.749 persones), entre els que sobresurten els marroquins (44,2%). Entre els aturats comunitaris (26.545 persones), en destaquen els romanesos (41,6%).

L’ocupació més demandada per les persones en atur era la categoria de treball no qualificat (31%). Destaquen també les demandes de serveis de restauració, comerç i manufactures (16%), construcció (16%) i administratiu (12%).

Segons el sector de procedència, els serveis aglutinaven els 59% dels aturats; el 17% treballava a la construcció; a la industria, el 17%; i a l’agricultura, el 2%.

Respecte de la construcció, cal dir que el 47% del total de llocs de treball perduts a l’economia catalana entre el quart trimestre de 2007 i el quart trimestre de 2010 eren de la construcció (195.700 llocs de treball). /font

pdf Presentació de la "Diagnosi del mercat de treball a Catalunya"

adroca

Developer