..... Inici | Ràdio | Recerca

L'Informe de Drets Humans del Dept. d'Estat dels EUA ja no inclou tendenciositats sobre Catalunya

by 14:43 0 comentaris
El Departament d'Estat dels Estat Units ha publicat el seu informe anual sobre els drets humans al món, corresponent a 2010. En anys anteriors algunes persones s´havien dirigit al Col•lectiu Emma per denunciar que en el capítol que tracta d´Espanya es reproduïen sistemàticament les opinions tendencioses d´alguns grups minoritaris, recollides per la premsa de Madrid, sobre una suposada persecució del castellà a Catalunya. Celebrem poder dir que aquest any la qüestió es tracta d´una manera més equilibrada. Continuem pensant que la qüestió lingüística a Catalunya està completament fora de lloc en un informe sobre drets humans, però aquest any es presenta també l´altre punt de vista i s´inclouen frases com les següents, que contraresten alguns dels arguments habituals de l´altra part:
"…hi ha hagut casos en què els catalanoparlants han expressat preocupació pel fet que la llengua catalana no rebés el mateix tracte de favor."
"... tant el govern anterior com l´actual han defensat el model educatiu existent i sostenen que la decisió [del Tribunal Suprem, que declara l´espanyol llengua vehicular] es refereix a tres casos concrets i que no cal canviar la política lingüística catalana. Els líders catalans favorables a l´actual model d´immersió afirmen que els alumnes arriben a tenir el mateix nivell de coneixement del català i de l´espanyol."
[Sobre els examens de català per a professors universitaris:] "El decret permet que les universitats eximeixin d´aquest requisit el personal de recerca de dedicació exclusiva o els professors que ensenyen en una llengua estrangera. Per no deixar-se perdre professors amb talent, les universitats poden, en alguns casos, ajornar l´examen per un període de fins a dos anys després de la data de contractació efectiva."
Volem agraïr als representants del govern dels Estats Units que hagin tingut en compte i consignat en el seu informe el que és l´opinió majoritària a Catalunya sobre aquest tema.
................

 The US Department of State has issued its Country Reports on Human Rights Practices for 2010. In previous years, Col•lectiu Emma had received complaints that some biased opinions expressed by certain small groups, and reproduced in the Madrid press, about an alleged persecution of the Spanish language in Catalonia, had been systematically included in the chapter on Spain. We are happy to see a more balanced treatment of this matter in the 2010 Report. We still believe that the linguistic question in Catalonia is out of place in a report on human rights, but in the current year an alternative point of view is presented, including the following sentences, which go a long way to counter some of the usual arguments from the other side:
"... there were instances of Catalan speakers raising concerns that the Catalan language was not equally favored."
"...outgoing and incoming administrations defended the existing education model and maintained that the [Supreme Court's] decision [declaring Spanish a vehicular language in education] pertained to three individual cases and that no changes were needed in Catalan language policies. Catalan leaders in favor of the existing language-immersion model claimed that students could become equally proficient in Catalan and Spanish."
"The decree [requiring university professors to be fluent in Catalan] permits universities to exempt full-time research staff or professors teaching in a foreign language from the requirement. To prevent the loss of talented professors, universities can, in some cases, delay the test for up to two years after the actual date of hire…"
We would like to thank the US Government representatives for having taken into account and included in the report what is undoubtedly the majority opinion in Catalonia on this matter.
Col·lectiu Emma
El Col·lectiu Emma som un grup de catalans que volem que el món ens conegui com som, no com diuen que som. Per això volem respondre a visions esbiaixades que es donin sobre els catalans a la premsa internacional. També volem reservar un espai per a les opinions favorables que trobem en diaris de paper o electrònics que tenen ressò internacional.
Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to try and set the record straight on news items published in the international press relating to various aspects of Catalan society

redacció

Developer