..... Inici | Ràdio | Recerca

Els residents de cinc països d'Amèrica Llatina, Noruega i Nova Zelanda podran votar a les municipals del 2011

by 0:35 0 comentaris
El dia 22 de maig de 2011 se celebraran eleccions municipals en les
quals podran votar els ciutadans nacionals de Xile, Colòmbia, Equador,
Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Bolivia i Perú, al haver firmat
aquests països un acord amb Espanya sobre la seva participació a les
eleccions municipals.


Per poder votar és condició indispensable estar inscrit al Cens Electoral.
Condicions per a la inscripció en el Cens Electoral
a) Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.
b) Estar inscrit en el Padró municipal d'habitants.
c) Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el
corresponent Acord (cinc anys en el moment de la sol·licitud o tres
anys el dia de la votació pels nacionals de Noruega).
e) Complir els altres requisits que estiguin establerts en el
corresponent Acord.

Procediments d'inscripció en el Cens Electoral.

Per facilitar la presentació de les sol·licituds, l'Oficina del Cens
Electoral (OCE) ha remés una comunicació personalitzada als 322.633
ciutadans d'aquests països que reuneixen les condicions establertes
amb la informació disponible dels padrons municipals i de les
inscripcions en el Registro Central de Estrangers.

En aquest cas, la sol·licitud d'inscripció es podrà realitzar per
Internet, accedint al Tràmit publicat a la Seu Electrònica de
d'Institut Nacional d'Estadística (INE)
https://sede.ine.gob.es/cere/paisesacuerdos , o per correu postal, que
no necessita franqueig, sense necessitat de que l'elector vagi a
l'Ajuntament corresponent al seu municipi de residència a Espanya.

En el cas que la OCE hagi pogut comprovar el compliment dels requisits
exigits, excepte la vigència del permís de residència, l'interessat
podrà realitzar la sol·licitud firmant la comunicació rebuda,
remetent-la necessàriament per correu postal, que no necessita
franqueig, i aportant fotocòpia de la Targeta d'identitat d'estranger
en vigor o certificat de residència expedit per la Comissaria de
Policia.

Els ciutadans d'aquests països també poden presentar les sol·licituds
directament als ajuntaments, complimentant l'imprès disponible en ells
per a tal fi. En aquests casos es necessari tenir en compte que:

1. La identificació dels interessats serà realitzada amb la Targeta
d'identitat d'estranger, havent d'adjuntar fotocòpia de la mateixa.
Els ciutadans noruecs també podran acreditar la seva identitat amb el
Document nacional d'identitat o Passaport del seu país.

2. El temps de residència legal a Espanya requerit s'haurà de
justificar amb un certificat de residència, expedit per la Comissaria
de Policia, quan no es pugui deduir de les dades de la fotocòpia de la
Targeta d'identitat d'estranger, si aquesta fos aportada.

El termini per a les respostes a las comunicacions de l'Oficina del
Censo Electoral i per a les sol·licituds als ajuntaments és de l'1 de
desembre de 2010 al 15 de gener de 2011. Les sol·licituds realitzades
fora de termini, incloses les que puguin realitzar-se per reclamació a
les dades d'inscripció en el cens electoral, seran desestimades per
incomplir aquest requisit.

redacció

Developer